Voor wie is het Christal?
Alle kinderen zijn welkom op het Christal. We vragen van ouders een bewuste keuze
vanuit een christelijke levensovertuiging. Daarom wordt aan alle ouders gevraagd de ouderverklaring te ondertekenen. Hierin verklaren ouders dat zij instemmen met de grondslag van de school en het identiteitsbeleid van GPO-WN. Leden van onze identiteitscommissie houden met alle nieuwe ouders een welkomstgesprek waarin we elkaar op op geloofsvlak zullen ontmoeten.

Wie werken er op het Christal?
Al onze leerkrachten leven en werken vanuit hun persoonlijke relatie met Jezus Christus.
Onze medewerkers worden benoemd op basis van hun binding aan onze identiteit en meelevend lidmaatschap van een christelijke gemeente. Zij zijn beelddragers van onze christelijke identiteit, dragen dit actief uit en maken het concreet in zichtbaar gedrag en handelen. De leerkrachten begeleiden de kinderen naar een levenswijze die gebaseerd is op een relatie met de levende God. Dit doen we vanuit de Bijbel. Wij passen de Bijbel toe in onze dagelijkse omgang met leerlingen, collega’s en ouders en alle mensen om ons heen.

Tussenschoolse opvang (TSO)
Alle kinderen blijven tussen de middag op school. Om dit mogelijk te kunnen maken is er een vast en getraind team van zo’n 15 ouders. Er wordt in de klas met de leerkracht gegeten, behalve bij de kleuters. Daar eet een TSO-ouder met de kinderen. De kinderen en leerkrachten hebben een half uur pauze. De TSO-ouders zorgen ervoor dat de pauze een fijne tijd is waarin de kinderen even hun energie kwijt kunnen op een manier die bij het kind past.

BSO
In ons schoolgebouw zit de Buitenschoolse opvang Roots. Kinderen kunnen hier voor en na schooltijd opgevangen worden of tijdens studiedagen. Kinderen kunnen hier spelen met het aanwezige materiaal en vaak worden er vanuit de BSO activiteiten aangeboden waar de kinderen vrijwillig aan mee kunnen doen. Dit kunnen spel- of knutselactiviteiten zijn. Ze maken gebruik van een klaslokaal, een gedeelte van de centrale hal en het speellokaal.
Tel: 06 – 13681826 

Onderdeel van GPOWN
Het Christal is onderdeel van de scholenvereniging GPOWN
(Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland)
Dit is een organisatie van 25 basisscholen in het westen van Nederland, die wordt vormgegeven
vanuit Bijbelse overtuiging. Samen met al deze scholen maken we ons sterk voor onderwijs vanuit een open Bijbel, hebben we hart voor alle kinderen en geloven we in ontwikkeling. Kijk voor meer informatie op de website www.gpown.nl

schoolgids 2017-2018